Általános felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üzemeltető:

Név: MEDHUSA HUNGARY KFT. (a továbbiakban: Vállalkozás, Vállalkozásunk) Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 1.
Adószám: 10371329-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-086601

Telefon: +36 70 323 1278
E-mail: info@medhusa.hu

Tárhelyszolgáltató:

Név: BERE-NET Kft.

Székhely: 4611 Jéke, Táncsics út 8.,

cégjegyzékszám: 15 09 078137,

e-mail: info@forweb.hu

Az űrlap teteje

Az űrlap alja

 

A jelen feltételek az üzemeltető – http://medhusa.hu internetcímről elérhető – weboldalának használatával kapcsolatos szabályokat, szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza, melynek hatálya a weboldalon való közzététel napjától kiterjed a weboldal üzemeltetőjére és valamennyi felhasználójára. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ezt szolgáltatásai bővítése, vagy egyéb jogszabályváltozások indokolják. A módosítások a weboldalon történő közzététel napján válnak hatályossá.

A felhasználási feltételek részét képezi a weboldal információs menüjében elhelyezett Adatkezelési tájékoztató.

A weboldal használata ingyenes. A weboldal, illetve az üzemeltetővel folytatott kommunikáció nyelve magyar.

A weboldal felhasználója elfogadja és tiszteletben tartja az üzemeltető alábbi szabályait, mely a weboldal felkeresésétől kezdve kötelezi a felhasználót. Amennyiben rendelkezéseinkkel a felhasználó nem ért egyet, nem jogosult weboldalunkat használni. A szabályaink megsértéséért a felhasználó felelősséggel tartozik. Az üzemeltetőre és a felhasználóra a magyar jog az irányadó és alkalmazandó különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságól szóló 2011. évi CXII. tv.

 

A weboldal abból a célból jött létre, hogy az üzemeltető szolgáltatásait, illetve az általa forgalmazott termékeket népszerűsítse, tevékenységeit, működésével kapcsolatos információkat bemutassa, informatikai üzemeltetését és a kapcsolatfelvétel lehetőségét, továbbá viszonteladó partnerei elérhetőségét, illetve a viszonteladói partnerként történő regisztráció lehetőségét biztosítsa.

A weboldal szolgáltatása: az üzemeltető tevékenységével összefüggő tartalmak, információk nyilvánosság számára való közzététele és a weboldalon meghirdetett szolgáltatások (pl. terméktájékoztatók, blogok, viszonteladói regisztráció) biztosítása.

A regisztráció során bevitt adatok kezelésére és az adatok biztonsága érdekében megtett intézkedésekre a weboldalon elérhető Adatkezelési tájékoztató vonatkozik.

A weboldal domain neve felett rendelkezésre kizárólag az Üzemeltető jogosult.

Az üzemeltető arra törekszik, hogy a weboldal folyamatos rendelkezésre állását és használhatóságát biztosítsa, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a weboldal saját elhatározásból történő megszüntetésére.

Fenti tevékenységek keretében az üzemeltető a honlapon tájékoztatókat, szabályzókat tesz közzé, hogy biztosítsa a felhasználók lehető legpontosabb tájékoztatását, szolgáltatásainak vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon történő nyújtását. Ugyanakkor az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az általa megosztott tartalmakat bármikor, egyoldalúan módosítsa, melyet közzé tesz jelen weboldalon. Az üzemeltető jogosult továbbá arra, hogy szolgáltatását bármikor egyoldalúan megszüntesse.

Az üzemeltető tiszteletben tartja a weboldal felhasználóinak személyes adatait, az adatkezelés - az EU Általános Adatvédelmi Rendelete előírásainak megfelelően - a weboldal külön menüpontjában elérhető Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználók által megosztott, közzétett tartalmakért, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal célját és szellemiségét sértő, vagy jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző tartalmakat a weboldaláról előzetes tájékoztatás nélkül eltávolítson.

Az üzemeltető kizárja a felelősségét a tudta, akarata nélkül, önhibáján kívül módosított/módosult dokumentumok, tartalmak tekintetében.

A webhelyen megtalálható szerzői anyagok – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – az Üzemeltető tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok Magyarország szerzői jogi törvényei védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak az Üzemeltető kifejezett írásos engedélyével történhet.

Az üzemeltető által más szolgáltatóktól engedéllyel beszerzett és engedéllyel felhasznált tartalmak vonatkozásában a szerzői és iparjogvédelem a tartalmak tulajdonosát illeti meg, és azok felhasználása szintén jogsértőnek minősül.

A regisztrációra a weboldalon e célra rendszeresített űrlapon van lehetőség. A regisztráció során a felhasználó felel azért, hogy a más természetes, vagy jogi személy nevében nyilatkozattételre megfelelő felhatalmazással rendelkezzen. A regisztráció beküldése a felhasználási feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadását követően lehetséges. A regisztrációt az azonnali e-mail üzenetben elküldött linken kell megerősíteni. Az adatok valódiságáért a felhasználó felelősséggel tartozik. A viszonteladói regisztráció képezi a viszonteladói szerződések megkötésének szándéknyilatkozatát, ezért az üzemeltető képviselői a szerződéskötést megelőzően írásban keresik fel a regisztráló partnert az adatok egyeztetéséhez és a partneri együttműködéshez szükséges további egyeztetés lefolytatásához.

A webhelyen megjelenített szerzői tartalmakat az üzemeltető előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

Az üzemeltető bármely hivatkozott közösségi webhellyel kapcsolatban felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a hivatkozott weboldalhoz való hozzáféréssel a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a nyilvános hozzáférés kockázatait és annak veszélyét, hogy illetéktelen külső felek módosíthatják a tartalmakat.

Felhasználó a webhely használata során nem jogosult az Üzemeltető által működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.

A jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatos kérdéseit e-mailben küldje el a info@medhusa.hu e-mail címre, vagy a 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 1. postacímünkre. Levelére 30 napon belül érdemi választ adunk.

Az üzemeltető a felmerülő viták békés rendezésére törekszik. A felhasználó elfogadja, hogy a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően, az üzemeltetővel kölcsönösen együttműködve jár el.

Amennyiben a vitás kérdések peren kívül nem rendezhetők, az üzemeltető és a felhasználó kikötik a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

A panasz, illetve az adatvédelmi igények előterjesztésére és bírósági igényérvényesítésre vonatkozó további tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

                                                                                                          Medhusa Hungary Kft.  

CSATLAKOZZON
VISZONTELADÓI
PARTNEREINKHEZ!

A MEDhUSA Great! termékek legfőbb célja a fogyasztók szolgálata garantált minőségükkel, egyúttal kizárólagos patikai elérhetőségük eddig nem létező, új termék kategóriát teremt a gyógyszertárakban, amivel a lakosság és a gyógyszerészeti hivatás bizalmi kapcsolatát képes tovább építeni.

viszonteladói regisztráció
Együttműködő partnerek
100 Éves PatikaEmusCeralbin